Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

  Właściwie wszyscy mieliśmy nadzieję, że na wiosnę 2021 roku nie będziemy już tracić słów na koronawirusa. Wprawdzie jeszcze tak nie jest, ale najnowszy rozwój sytuacji daje powody do optymizmu. Ze względu na stale spadającą liczbę zakażeń w większości landów podejmowane są pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku ponownego otwarcia. Jednocześnie nabiera tempa kampania szczepień, nawet jeśli nadal brakuje jej niezbędnego rozmachu. Jaką lekcję możemy już teraz wyciągnąć z pandemii? Przede wszystkim taką, że sprawdzający się w normalnych warunkach system federalny w obliczu wyjątkowej sytuacji ujawnił niebezpieczne słabości. Czy jest więc rzeczywiście korzystne, że w sytuacji globalnego zagrożenia decyzje dotyczące jego zwalczania są podejmowane na szczeblu krajów związkowych? Z drugiej strony, dlaczego słabo zaludniony region z niskim dwucyfrowym wskaźnikiem zapadalności miałby zatrzymywać życie publiczne tylko dlatego, że kilkaset kilometrów dalej liczba zachorowań na Covid-19 wykładniczo wzrasta? Na to nie ma łatwych odpowiedzi, ale w Niemczech mamy przynajmniej to szczęście, że dysponując prawie 27 tys. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, jesteśmy lepiej przygotowani do tej sytuacji niż wiele innych krajów. Niestety, niemal wyłączne zajmowanie się leczeniem pacjentów z koronawirusem w czasach pandemii pogorszyło sytuację finansową szpitali, nie wspominając o stałym przeciążeniu pracą personelu oddziałów intensywnej terapii. Podjęte działania doprowadziły przynajmniej do drastycznego spadku zachorowań na wszystkie inne choroby dróg oddechowych. Fala grypy na szczęście nie wystąpiła, również dzięki stosowaniu specjalnych środków higieny.

  My Niemcy dotychczas byliśmy postrzegani w świecie jako mistrzowie organizacji i sprawności działania. Patrząc jednak na tutejsze tempo szczepień, można zwątpić w tę ocenę. I tu ponownie powracamy do tematu korzystania z usług podmiotów sektora prywatnego w sferze użyteczności publicznej. Od samego początku można by było uniknąć wielu problemów, gdyby przyjęto ofertę wsparcia kampanii szczepień ze strony sektora gospodarki prywatnej. Uzasadnione jest założenie, że działający na skalę międzynarodową internetowy sprzedawca biletów, który w ciągu kilku godzin potrafi wyprzedać festiwale rockowe lub światowe trasy koncertowe znanych artystów z udziałem milionów widzów, i to bez awarii serwera lub konieczności tworzenia nowego oprogramowania, mógłby szybciej i skuteczniej zorganizować zapisy online na terminy szczepień niż przeciążone urzędy ochrony zdrowia z przestarzałą infrastrukturą informatyczną. Z oferty tej jednak nie skorzystano, a jeżeli skorzystano, to jedynie sporadycznie i dużo za późno.

  Czy w gospodarce recyklingowej sytuacja wygląda lepiej? W tym numerze skupiamy się na różnicach pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami. W przypadku niektórych usług w obszarze gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej to przede wszystkim powiaty ziemskie stawiają na efektywność działania sektora prywatnego. Takie podejście zapewnia nie tylko najlepsze usługi po rozsądnych cenach, ale ma również znaczący wpływ na efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na fakt obciążeń finansowych gmin spowodowanych kryzysem i znacznych potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury, warto dokładniej przyjrzeć się tej opcji. W końcu bowiem 22 proc. skarbników gmin spodziewa się, że w bieżącym roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej będą o co najmniej 10 procent niższe niż w 2019 roku, a większość, bo aż 64 proc. gmin i miast planuje podwyżki podatków lub opłat. Duży potencjał optymalizacyjny istnieje zwłaszcza w przypadku kosztochłonnych usług komunalnych w obszarze zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej, i może być wykorzystany albo w drodze konsekwentnego ogłaszania przetargów na wszystkie usługi, albo poprzez kontynuację lub tworzenie nowych spółek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i pozostania w zdrowiu.

  Ludger Rethmann

Trzy statki w eksploatacji

Spółka zależna REMONDIS – Hamburger Schiffsentsorger (HS) – posiada dość nietypową flotę pojazdów do odbioru odpadów. Oprócz pojazdów na czterech kołach do „floty“ firmy należą również trzy statki i łódź pontonowa. HS jest częścią przedsiębiorstwa Ascalia Kreislaufwirtschaft z siedzibą w Hamburgu i specjalizuje się w zagospodarowywaniu wszelkiego rodzaju odpadów ze statków morskich. Prawie żadna inna branża nie ma tak szerokiego zakresu potrzeb w dziedzinie zagospodarowania odpadów jak żegluga morska.

Obowiązek zagospodarowania odpadów w portach

W ciągu ostatnich kilku dekad sposób postępowania z odpadami w żegludze morskiej uległ radykalnym zmianom. O ile w przeszłości wiele z tego, co nie było już potrzebne, lądowało za burtą, o tyle dziś obowiązkiem i standardową praktyką jest prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich materiałów na pokładzie statku. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, zwana w skrócie z angielskiego MARPOL. Kluczową rolę we wdrażaniu norm konwencji odgrywa obowiązek zagospodarowania odpadów ze statków w portach. Atrakcyjne przepisy wprowadzone dla armatorów w zakresie kosztów usuwania odpadów dodatkowo przyczyniły się do zmniejszenia zanieczyszczenia mórz przez odpady generowane na statkach.

 • 126,3 mln ton ładunków, w tym około 8,5 mln standardowych kontenerów, przeładowano w
  2020 r.

Szeroka paleta usług

  • Paleta usług oferowanych dziś przez HS jest obszerna i wielostronna. Po pierwsze, na statkach są odpady płynne i szlamowate, które powstają w trakcie eksploatacji statku oraz podczas nieuniknionego przedostawania się wody do wnętrza statku. Te odpady, tzw. wody zęzowe, oraz różne pozostałości olejowe jak np. szlamy, będące mieszaniną wody i olejów, odbierają specjalistyczne statki HS i transportują je do specjalnych instalacji Ascalii, gdzie następuje ich segregacja, po czym większość komponentów jest poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana.

  Więcej informacji na: hs-entsorgung.de

  HS dostarcza statkom również znormalizowane pojemniki różnych wielkości do zbiórki i składowania odpadów podczas rejsu oraz odbiera je po zapełnieniu. Służą one do wyrzucania odpadów kuchennych oraz śmieci generowanych przez pasażerów i załogę. Ponadto w porcie są wypompowywane i profesjonalnie unieszkodliwiane fekalia i ścieki z systemu wody użytkowej statków. Ta usługa ma szczególne znaczenie w przypadku statków wycieczkowych. Ważną częścią usług świadczonych przez HS jest także sporządzanie odpowiednich świadectw odbioru odpadów, które muszą być podpisane przez kapitana lub członka załogi.

Nowe wyzwania

 • Ilość odpadów generowanych przez żeglugę morską od lat maleje. Według dyrektora zarządzającego HS Jörga Scheurera jest to oznaka rosnącej świadomości ekologicznej wśród załóg: – Po pierwsze, branża rejsów wycieczkowych odkryła unikanie odpadów, a po drugie, armatorzy, stosując rozwiązania techniczne, zapewniają zmniejszenie ilości np. odpadów zaolejonych.

  Z technicznego punktu widzenia jest to duże wyzwanie, bowiem oznacza to, że firmy utylizacyjne tracą atrakcyjne grupy materiałów do recyklingu. Można to jednak skompensować poprzez lepsze rozwiązania techniczne i wyższy poziom odzysku materiałowego. W ten sposób postęp w jednej branży pobudza innowacje w drugiej – a fascynujący port w Hamburgu staje się coraz czystszy.

Największy port morski w Niemczech

 • Bogaty w tradycje port w Hamburgu jest największym portem morskim w Niemczech. Każdego roku do portu zawija około 8 tys. statków, które mają do dyspozycji prawie 300 miejsc postojowych na ścianie nabrzeża o łącznej długości 43 kilometrów. Port oferuje cztery nowoczesne terminale kontenerowe, trzy terminale wycieczkowe oraz około 50 specjalnych instalacji przeładunkowych dla ładunków ro-ro oraz drobnicowych i masowych. W 2020 r. w porcie przeładowano 126,3 mln ton ładunków, w tym około 8,5 mln standardowych kontenerów. Czyni to Hamburg trzecim co do wielkości portem kontenerowym w Europie i 18. na liście największych portów kontenerowych świata.

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG  | Impressum | Kredyty fotograficzne