Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Całkowita neutralność klimatyczna do 2050 r.

 • W grudniu 2019 r. Unia Europejska w osobie Ursuli von der Leyen ogłosiła Zielony Ład. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie do 2050 r. całkowitej neutralności klimatycznej na kontynencie europejskim. Godny pochwały jest przy tym fakt, że w ramach Zielonego Ładu po raz pierwszy uwzględniono i doceniono osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym. Branży recyklingu ogółem, a REMONDIS jako wiodącemu przedsiębiorstwu recyklingu w szczególności stopniowo przypisuje się rolę, którą już od lat jako pionierzy wzrostu jakościowego połączonego z ochroną zasobów i klimatu spełniają w służbie ludzi, środowiska i gospodarki. Innowacje i nowe technologie w obszarze recyklingu są dlatego tak skuteczne, ponieważ mają pozytywny wpływ na wszystkie sektory, które są ważne dla powodzenia Zielonego Ładu, poczynając od modeli „zamkniętej pętli” (ang. closed loop) dla sektora transportu, poprzez rozwiązania z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, aż do surowców pochodzących z recyklingu dla zastosowań w przemyśle i budownictwie. Przesłanie jest więc jasne: jeżeli Europejski Zielony Ład ma się powieść, nadal muszą być intensyfikowane ogólnoeuropejskie wysiłki na rzecz zwiększenia i poprawy recyklingu.

„Aby wzrost gospodarczy w pełni oddzielić od zużycia zasobów naturalnych, musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy, sprzedajemy, konsumujemy, handlujemy i postępujemy z odpadami”.

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Pokoleniowe zadanie

„Europejski Zielony Ład podkreśla zobowiązanie Komisji do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym, najważniejszego zadania, jakie stoi przed obecnym pokoleniem”. Tak jest zapisane w komunikacie nowej Komisji Europejskiej, która zaledwie dwa tygodnie po objęciu urzędu zainaugurowała ten megaprojekt obecnego pokolenia. Inspiracją do nazwy projektu był amerykański New Deal, program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina D. Roosevelta w latach 1933–1939 jako odpowiedź na wielki kryzys.

Ambitne cele

Na początku marca br. do publicznej wiadomości został podany pierwszy projekt prawa klimatycznego, będącego fundamentem prawnym Zielonego Ładu, zgodnie z którym cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. ma być wiążąco wpisany do prawa europejskiego. Zobowiązania podjęte przez Komisję Europejską są niezwykle ambitne:

 • Po 2050 r. ilość gazów cieplarnianych usuwanych z atmosfery powinna przewyższyć ogólnoeuropejską ilość ich emisji.
 • Do 2030 r. przewiduje się podwyższenie celu klimatycznego UE i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990 (dotychczas było to 40 proc.).
 • Do 30 września 2023 r., a później co pięć lat Komisja Europejska chce dokonywać przeglądu postępów wszystkich krajów członkowskich.
 • Od 2030 r. Komisja Europejska ma uzyskać prawo do dokonywania poprawek w prawie klimatycznym, jeżeli się okaże, że nie uda się osiągnąć celu neutralności  klimatycznej do 2050 r. za pomocą zrealizowanych do tego czasu środków.
 • europejskich emisji CO2 ma bezpośredni związek z gospodarką materiałową

Gospodarka o obiegu zamkniętym kluczem do sukcesu

 • Komisja wprawdzie jeszcze nie dla wszystkich sektorów skonkretyzowała, jak praktycznie mają być osiągane cele klimatyczne, ale w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym panuje jedność: jest ona nieodzownym kluczem do sukcesu europejskiej neutralności klimatycznej do 2050 r. W przedstawionym na konferencji prasowej na początku marca br. planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym jest zapisane, że ilość odpadów komunalnych w Unii Europejskiej w ciągu dekady musi się zmniejszyć o połowę.

  W tym dokumencie Komisja Europejska wskazuje, że 66 proc. europejskich emisji CO2 ma bezpośredni związek z gospodarką materiałową. Z tego powodu „recyrkulacja jest ważnym motorem neutralności klimatycznej” i musi być koniecznie uwzględniona w krajowych planach ochrony klimatu, które mają być opracowane przez państwa członkowskie, co było jednym z zobowiązań przyjętych w porozumieniu paryskim. We wstępie do nowej strategii jest także zaakcentowane znaczenie gospodarki odpadami. „Aby wzrost gospodarczy w pełni oddzielić od zużycia zasobów naturalnych, musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy, sprzedajemy, konsumujemy, handlujemy i postępujemy z odpadami”. Źródła oficjalne podają, że połowa wysiłków unijnych zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest skierowana na gospodarkę o obiegu zamkniętym, włącznie z nowym prawodawstwem w sprawie odpadów i recyklingu.

  • Źródła oficjalne podają, że połowa wysiłków unijnych zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest skierowana na gospodarkę o obiegu zamknię- tym, włącznie z nowym prawo- dawstwem w sprawie odpadów i recyklingu. Stąd też to ona stanowi podstawowy filar o największym znaczeniu dla Europejskiego Zielonego Ładu

KORONAWIRUS: co się odwlecze, to nie uciecze

W czasie redagowania niniejszego wydania „REMONDIS AKTUELL” globalna pandemia koronawirusa sparaliżowała duże obszary życia gospodarczego i społecznego na niewiadomy czas. Emisje CO2 spadły wskutek zmniejszonego zużycia energii przez przemysł oraz załamania się transportu indywidualnego i lotniczego. Przy oddawaniu tego numeru do druku pierwsze państwa zaczęły już jednak stopniowo poluzowywać drastyczne ograniczenia życia publicznego. Polityka, gospodarka i medycyna wraz z końcem pandemii, który nastąpi najpóźniej z chwilą osiągnięcia odporności zbiorowej, oczekują pełnej normalizacji życia społecznego.

Najpóźniej wtedy stanie się też jasne, że problem zmian klimatu został jedynie odroczony. Jest on i pozostanie nadal największym wyzwaniem na przyszłość. Do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej w związku z Europejskim Zielonym Ładem wnosi znaczący wkład.

Także Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego” – stwierdzili badacze w swojej opinii. „Musimy pozostać przy wytyczonych kierunkach, a zwłaszcza musi być kontynuowany Zielony Ład Komisji Europejskiej” – tak wypowiedział się paleoklimatolog Gerald Haug.

Uczeni z Leopoldiny zdecydowanie odrzucili opinie kursujące w kręgach gospodarki i w częściach partii CDU i CSU, że po kryzysie wywołanym koronawirusem należy zmniejszyć lub odroczyć obciążenia przemysłu związane z ochroną środowiska.

Także kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas Petersberskiego Dialogu Klimatycznego w końcu kwietnia br. zachęcała do przyjaznego dla klimatu wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego koronawirusem. „Odbędzie się trudna debata na temat dystrybucji” – powiedziała. „Tym ważniejsze będzie więc, żebyśmy planując programy koniunkturalne, zawsze zwracali baczną uwagę na ochronę klimatu”. Zwrot w kierunku gospodarki bardziej zrównoważonej za pomocą przemyślanych inwestycji w produkcję i logistykę neutralną dla klimatu jest bowiem największą szansą, jaką stwarza koronakryzys.

© 2020 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne